KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych w ZPH Adax Andrzej Pietrzykowski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Produkcyjno – Handlowy „ADAX” Andrzej Pietrzykowski, ul. Przemysłowa 12, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.
2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie:
art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu wykonania i obsługi zleceń, zamówień i umów, których stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
art. 6 ust 1 lit c RODO - w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, (np. przepisów podatkowych, przepisów z zakresu rachunkowości itd.);
art. 6 ust 1 lit f RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np.: egzekucji roszczeń, prowadzenia postępowań, lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, w celach analitycznych i statystycznych prowadzenia firmy, w celu zastosowania monitoringu wizyjnego dla zapewnienia ochrony pracowników i mienia administratora, marketingu własnych produktów;
3. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub inne podmioty na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa.
5. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach wymienionych w pkt 2 niniejszej klauzuli informacyjnej. Odmowa przekazania danych osobowych uniemożliwi np. wykonanie na rzecz Pana/Pani usługi, realizacji umowy, odbioru korespondencji lub wystawienie faktury.
8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.